Refund and return policy

更新信息 26/09/2022

ในกรณีที่พบปัญหาจากการขนส่งหรือสืบเนื่องจากการผลิต รวมถึงสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า ทางร้านยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้กับท่าน

1.ลักษณะสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้

  • สินค้าชำรุดหรือได้รับความเสียหายจากการขนส่ง
  • สินค้ามีปัญหาและตรวจสอบได้ว่าได้รับความเสียหายสืบเนื่องจากการผลิต
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

2.ลักษณะสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้

  • สินค้ามีรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากตอนแจ้งเข้ามายังบริษัท
  • บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย ยกเว้นกรณีที่มีปัญหามาจากการขนส่ง

3. ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการขนส่งหรือสืบเนื่องจากการผลิต รวมถึงกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ทางร้านยินดีที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่ โดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

4. สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับและแจ้งเข้ามาที่ร้าน โปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น เพื่อส่งกลับอย่างระมัดระวังพร้อมใบเสร็จรับเงินและหรือใบกำกับภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่มีการชำรุดเสียหายเพิ่มเติม

5. เมื่อท่านต้องการร้องเรียนเรื่องสินค้า สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ inbox Facebook: Osotspa Delivery โดยระบุในส่วนของเรื่องที่ต้องการติดต่อ และ แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานและตรวจสอบข้อผิดพลาดของสินค้า พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้กับท่านต่อไป ภายใน 15 วัน

6. บริษัทไม่รับเปลี่ยน ในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากร้าน OsotspaDelivery.com
  • สินค้าที่ทำการแกะ ฉีก เปิด ตัวบรรจุภัณฑ์หรือใช้แล้ว ยกเว้นสินค้าที่เสียหายสืบเนื่องจากการผลิต
  • สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าเพื่อส่งสินค้ามาเปลี่ยนของลูกค้า
  • ลูกค้าไม่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าโปรโมชั่นหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

7. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า