นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

              “ผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า และทางบริษัทฯ จะคืนเงินที่ผู้ซื้อได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อใช้สิทธิในการคืนสินค้า ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตามนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน”

               ทางร้านจะรับเงื่อนไขการขอยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีที่พบปัญหาจากการขนส่งหรือสืบเนื่องจากการผลิต รวมถึงสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า อ้างอิงจากวันที่ในระบบที่แสดงสถานะว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานรูปถ่ายสินค้าที่ชำรุด/เสียหาย/สูญหาย  โดยทางร้านจะพิจารณาให้ เปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทนสินค้าที่ชำรุด/เสียหาย/สูญหาย ก่อนเป็นลำดับแรก หากทางร้านค้าไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินตามมูลค่าสินค้าที่ชำรุด/เสียหาย/สูญหาย เป็นลำดับถัดมา

 

              ซึ่งหากสินค้าที่ลูกค้าได้รับ ตรงตามเงื่อนไขสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ ทางร้านยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้กับท่าน โดยรายละเอียดเงื่อนไข มีดังนี้

1.ลักษณะสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้

2.ลักษณะสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้

3. ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการขนส่งหรือสืบเนื่องจากการผลิต รวมถึงกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ทางร้านยินดีที่จะจัดส่งสินค้าให้ใหม่ โดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

4. สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับและแจ้งเข้ามาที่ร้าน โปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น เพื่อส่งกลับอย่างระมัดระวังพร้อมใบเสร็จรับเงินและหรือใบกำกับภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่มีการชำรุดเสียหายเพิ่มเติม

5. เมื่อท่านต้องการร้องเรียนเรื่องสินค้า สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ inbox Facebook: Osotspa Delivery โดยระบุในส่วนของเรื่องที่ต้องการติดต่อ และ แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมรูปภาพหรือวิดิโอ ความเสียหายของสินค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานและตรวจสอบข้อผิดพลาดของสินค้า พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้กับท่านต่อไป ภายใน 15 วัน

6. บริษัทไม่รับเปลี่ยน ในกรณีดังต่อไปนี้

7. กรณีที่ทางร้านจะคืนเงินให้แก่ลูกค้า มีดังนี้

8. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า