นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด 19/01/2565

บริษัทฯ เป็นใคร

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ผู้ควบคุมข้อมูลคือ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตั้งอยู่เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ หน่วยงาน และแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.osotspa.com

 

ข้อมูลที่ได้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้คุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) โดยฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ รูปประวัติ หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และข้อมูลอื่น เช่น ที่อยู่ IP หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมชมชอบและอุปนิสัยการจับจ่ายซื้อของของท่านด้วย

 

ข้อมูลอะไรที่บริษัทฯ จัดเก็บเกี่ยวกับท่าน

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ

ท่านอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ ได้ เช่น โดยการกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการตลาดของบริษัทฯ บนสื่อสังคม (social media) การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการประกวดแข่งขัน และการจับรางวัล การสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล โทรศัพท์ ช่องทางการพูดคุยสด สื่อสังคม หรืออื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ อาจรวมไปถึง

      (ก) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่ ชื่อ วันเกิด เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ และชื่อผู้ใช้ (username) ของท่าน

      (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการตลาด ได้แก่ วันและเวลาซื้อสินค้า วันส่งสินค้า ราคาสินค้าที่ท่านซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ รายการสินค้า (SKU) ที่ท่านซื้อ สินค้าและหมวดหมู่สินค้าที่ท่านสนใจ โปรโมชั่นที่ใช้ในการซื้อสินค้า และ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางบริษัทผ่านหน้าเว็บไซต์

หากท่านทำการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเราโดยใช้ข้อมูลผู้ใช้ในสื่อสังคมของท่าน ท่านได้ให้อนุญาตบริษัทฯ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางสื่อสังคมของท่านบนสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องได้

ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เมื่อท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นใดที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านอย่างอัตโนมัติ ดังข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่ IP ข้อมูลการล็อกอินของท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ เครื่องมือระบุอัตลักษณ์ สถานที่และโซนเวลาที่กำหนดไว้ ชนิดและเวอร์ชั่นของการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และ แพลตฟอร์ม ระยะเวลาการตอบสนองหน้าเว็ป และความผิดพลาดของการดาวน์โหลด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้เข้าไปเยี่ยมก่อน หรือ หลังจากเว็บไซต์ของเรา และผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกดู หรือ เคยค้นหา
 • ระยะเวลาการเยี่ยมชมหน้าเว็บหน้าหนึ่ง ข้อมูลการตอบสนองต่อหน้าเว็บไซต์ (เช่น การเลื่อน การคลิก และ การเคลื่อนเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการค้นหาหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว
 • อีเมลที่บริษัทฯส่งไป เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับโปรแกรมการโฆษณาที่ใช้โปรแกรม GIFs (Web beacons) สิ่งเหล่านี้จะบอกให้บริษัทฯ ทราบว่าอีเมลดังกล่าวที่บริษัทฯ ส่งไปนั้น มีการเปิดอ่านแล้วหรือยัง ทั้งนี้ท่านสามารถปิดการทำงานของ Web beacons ได้โดยไม่เลือก “enabling image” ในอีเมลนั้น

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับและเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ที่บริษัทฯ จัดการ (ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ) หรือการใช้บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่สาม (รวมถึง ตลาดออนไลน์ และตัวแทนของบริษัทฯ ด้านกิจกรรมทางการตลาด) ซึ่งบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วย

 

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและบนฐานการประมวลผลอะไร

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน....

บนฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อทำการติดต่อ และเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามคำร้องขอของท่าน โดยบริษัทฯ อาจ:

 • จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามคำร้องขอของท่าน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อร้องขอของท่าน เช่น ดำเนินการจัดการกับคำสั่งซื้อของท่าน (รวมถึงการชำระเงินและการจัดส่ง) หรือการเปิดหน้าบัญชีกับบริษัทฯ
 • จัดการการชำระเงินของท่านและ เพื่อปกป้องท่านจากธุรกรรมการฉ้อโกงแ
 • บริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการแลกของรางวัล และ
 • บันทึกการติดต่อของท่านเพื่อช่วยแก้ปัญหาตามที่ตรวจพบ และใช้ที่อยู่อีเมลของท่าน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการแก้ปัญหาที่ท่านได้ติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานการปฏิบัติตามสัญญา (บริษัทฯ จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งบริษัทฯ จะเข้าทำ หรือได้เข้าทำสัญญานั้นกับท่านในฐานะคู่สัญญา หรือเป็นการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น) แต่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำ หรือจะเข้าทำกับท่าน (เช่น การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจต้องปฏิเสธที่จะดำเนินการตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งท่านให้ทราบหากมีกรณีเช่นนี้ในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน 

บนฐานความยินยอม เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะท่านและเกี่ยวข้องกับท่าน บริษัทฯอาจ:

 • วิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคของท่านเพื่อการสื่อสารทางการตลาด และการจัดแคมเปญ
 • วิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพของการโฆษณา และเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้ที่เข้าร่วมธุรกรรมออนไลน์
 • ดำเนินการให้เว็บไซต์ หน้าสื่อสังคม เนื้อหาข้อความในอีเมลของบริษัทฯ ข้อความ SMS และ การสนทนาทางโทรศัพท์นั้นสื่อสารถึงท่านได้อย่างมีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการจดจำความนิยมและความสนใจของท่านด้วย
 • พิจารณาและทบทวนใบสมัครต่าง ๆ ของท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกับบริษัทฯ
 • นำเสนอสินค้าหรือบริการของเรา อันเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเราทั้งหมดที่มี เท่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความปรารถนาของท่านที่มีต่อสินค้าหรือบริการเราเท่านั้น
 • สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์
 • สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน
 • นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อปรับปรุงการทำการตลาดหรือกิจกรรมอื่นๆ.

 

บนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ และปกป้องสิทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจ

 • วิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคของท่านเพื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • จัดทำบัญชีข้อมูลที่ถูกต้องตามกาลสมัย กรณีที่ท่านร้องขอให้หยุดทำการติดต่อ ดังนั้น บริษัทฯจะไม่เผลอติดต่อท่านอีกโดยไม่ตั้งใจ
 • ประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ หน้าสื่อสังคม และเนื้อหาข้อความในอีเมล รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การทดสอบการทำงานของระบบ และการคิดออกแบบเว็บไซต์ให้แตกต่างกันไป 
 • ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้นมั่นคงและปลอดภัย
 • ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค และ

เพื่อบังคับใช้สิทธิของบริษัทซึ่งรวมถึงการเรียกร้องซึ่งสิทธิ

บนฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของผู้อื่น บริษัทฯ อาจ

 • ประมวลผลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
 • ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ที่ใช้งานเว็บไซต์ หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่

บริษัทแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังที่ระบุไว้ในส่วน “บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและบนฐานการประมวลผลอะไร” ข้างต้น

บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท”) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เท่าประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ จะทำให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

บริษัทฯ อาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่บริษัทฯ ไว้วางใจซึ่งเป็นพื้นที่ตลาดออนไลน์ (online market platform) หรือสื่อสังคม (social media) เช่น Shopee Lazada JD Central Facebook และผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยที่พื้นที่ตลาดออนไลน์ หรือสื่อสังคม อาจมีการใช้คุกกี้ (cookies) หรือเว็บบีคอน (web beacons) และเทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลในเว็บไซต์หรือจากที่อื่นบนอินเตอร์เน็ทได้และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการวัดระดับการให้บริการที่มีต่อท่านหรือการย้ำเตือนโฆษณาให้ท่านได้ (retargeting) บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการบริษัทฯ เท่านั้น และบริษัทฯ ห้ามบุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาด โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอุตสาหะอย่างดีที่สุดเสมอ เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่สามที่บริษัทฯ ทำงานด้วยนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

 • ตัวแทนโฆษณา การตลาด ดิจิทัลและสื่อสังคมที่ช่วยเหลือบริษัทในการจัดทำ โฆษณา กิจกรรมทางการตลาด และ การจัดแคมเปญ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และเพื่อจัดการเรื่องการติดต่อตอบคำถามของท่าน
 • บุคคลที่สามที่จำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ท่าน เช่น ผู้ขนส่ง ผู้ให้บริการไปรษณีย์
 • นักวิเคราะห์ และผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯในการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพให้แก่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  และ
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผู้สนับสนุนในแคมเปญทางการตลาดบนเว็บไซต์

 

บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้ เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น

      (ก) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล โดยศาลที่มีเขตอำนาจ หรือโดยหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน

      (ข) ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพของบริษัทฯ รวมถึงทนายความ นายธนาคาร ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และผู้รับประกันภัย ที่ให้บริการงานให้คำปรึกษา กฎหมาย การธนาคาร การตรวจสอบ บัญชี หรือประกันภัยแก่บริษัทฯ

      (ค) สถาบันการเงินที่ให้เงินทุนแก่บริษัทฯ

      (ง) ผู้ให้บริการ ซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานดูแลระบบให้กับบริษัทฯ และ

      (จ) ผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอิสระของแฟ้มข้อมูลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้ตรามาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ อาจขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์บางส่วนของบริษัทฯ ให้ หรือในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีแผนเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนที่มีการขาย ได้มา หรือควบรวมกับบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเกี่ยวกับท่านอาจถูกโอนย้ายไป หรือ เก็บไว้ยังสถานที่ที่อยู่นอกประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้รับการดำเนินการจากบุคคลอื่นผู้พนักงานของกลุ่มบริษัท หรือผู้ให้บริการที่ทำงานให้บริษัทฯ นอกประเทศไทย บริษัทฯ จะใช้มาตรการต่าง ๆ ที่สมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการโอนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และถูกต้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด

เราสัญญาว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผลบนฐานความยินยอมจนกว่าท่านจะยกเลิกความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผลบนฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นระยะเวลาเท่าที่กฎหมายกำหนด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผลบนฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน และเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตลอดระยะเวลาอายุความที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยหรือไม่

บริษัทฯ ให้คำมั่นและจะบังคับใช้มาตรการระมัดระวังภัยต่าง ๆ ที่สมเหตุสมผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย และจะกำหนดให้บุคคลที่สามที่บริษัทฯ ไว้วางใจนั้นใช้มาตรการอย่างเดียวกัน

 

สิทธิของท่าน

การที่ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นมีความสำคัญ ท่านมีสิทธิในการร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ มีอยู่ สอบถามบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงข้อมูล หรือขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และขอให้บริษัทฯ ไม่ติดต่อท่าน (หากท่านประสงค์เช่นนั้น) หากท่านมีบัญชีอยู่กับบริษัท ท่านสามารถเข้าใช้งานเพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่ท่านจะอนุญาต และท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก (UNSUBSCRIBE) ได้ตลอดเวลา

 

ทางเลือกของท่าน

ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและยกเลิกการให้บริการทางอีเมลจากแบรนด์ของเราได้โดย (ก) เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วบนเว็บไซต์ (ข) แจ้งมายัง Facebook: Osotspa Delivery (ค) ส่งอีเมลถึง Osotspadelivery@osotspa.com หรือ (ง) ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการสื่อสารที่ท่านได้รับ

ท่านมีสิทธิปิดการทำงานของคุกกี้ โดยปกติแล้วการตั้งค่าจากอินเตอร์เน็ทเบราว์เซอร์จะถูกโปรแกรมไว้ที่ตั้งค่าอัตโนมัติในการยอมรับคุกกี้ แต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวได้อย่างง่ายดายโดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของท่าน

หากท่านปิดหรือบล็อกคุกกี้ที่ได้ถูกตั้งค่าไว้แล้วโดยเว็บไซต์ของเรา อาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ไม่เต็มที่ในบางส่วน 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจได้ทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ บริษัทฯ จะแจ้งโดยการโพสบนหน้าเว็บนี้ และหากเป็นการสมควรเหมาะสม บริษัทฯ จะทำการแจ้งไปยังอีเมลของท่าน ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ามีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ หรือไม่

 

สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนทุกประการ โดยท่านสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอของท่าน
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เว้นแต่โดยสภาพแล้วไม่อาจดำเนินการตามคำขอได้
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้ (ก) หากว่าบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของท่านบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ข) หากว่าบริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดโดยตรง หรือ (ค) หากว่าข้อมูลที่ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
 • สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยสิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้นหากท่านได้โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลของท่าน หากท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูล หากการประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งต้องมีการลบหรือทำลายแต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน หากบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านแต่ท่านขอให้เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือหากบริษัทฯ ต้องใช้ข้อมูลของท่านในการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลทำข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการร้องเรียน หากท่านเห็นว่าบริษัทฯ หรือพนักงานหรือคู่ค้าของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การติดต่อบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย

หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงมีคำขอใช้สิทธิของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางรายละเอียดดังต่อไปนี้

Facebook: Osotspa Delivery

Email: Osotspadelivery@osotspa.com

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย